PCOB afdeling Andijk
Over de PCOB Activiteiten & Actualiteiten Bestuur Lidmaatschap Nieuwsbrief Links Contact

Jaarrekening 2018

Omhoog...

Privacy protocol KBO-PCOB

juni 2018

 

KBO-PCOB verwerkt persoonsgegevens. In dit privacyprotocol geven wij antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door KBO-PCOB en de aangesloten verenigingen (KBO en PCOB). KBO-PCOB streeft ernaar te voldoen aan de geldende wetgeving ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens. Met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets over een individu zeggen. Bijvoorbeeld naam, (mail)adres, geboortedatum, foto’s e.d. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar een individu herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens. Wanneer anderen die persoonsgegevens in bezit hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan.

Persoonsgegevens verdienen bescherming

Het beschermen van ieders privacy is een onderwerp waar de laatste jaren in toenemende mate aandacht voor is. In het digitale tijdperk, waarin het uitwisselen van informatie op grote schaal een peulenschil is geworden, is het goed om alert te zijn op misbruik van persoonsgegevens. Dat geldt ook voor een vereniging als KBO-PCOB. Met ingang van 25 mei 2018 is een nieuwe wet van kracht: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit is Europese wetgeving die de in 2001 ingevoerde Wet bescherming persoonsgegevens vervangt. In dit privacyprotocol geven wij aan hoe KBO-PCOB voldoet aan de wetgeving.

Van wie verwerkt KBO-PCOB persoonsgegevens?

KBO-PCOB verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van:

 • Leden en vrijwilligers van bij KBO-PCOB aangesloten verenigingen;
 • Mensen die interesse tonen in het lidmaatschap van een van de aangesloten verenigingen of die in het verleden lid zijn geweest;
 • Abonnees op het Magazine van KBO-PCOB;
 • Mensen die als niet-lid deel hebben genomen aan door KBO-PCOB of een van de aangesloten verenigingen georganiseerde activiteiten en/of acties;
 • Mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn waar wij een relatie mee hebben, willen krijgen of hebben gehad.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?

Alle onderdelen van KBO-PCOB verwerken persoonsgegevens in een ledenadministratiesysteem. Dit kunnen zowel afdelingen, provinciale bonden als het verenigingsbureau zijn.

Waarvoor verwerkt KBO-PCOB persoonsgegevens?

Om lid te kunnen worden van een van de bij KBO-PCOB aangesloten verenigingen, om abonnee te worden, aan de slag te gaan als vrijwilliger, of om een andere relatie met ons te gaan, hebben we persoonsgegevens nodig. Met behulp van deze gegevens kunnen wij de communicatie op de passende wijze verzorgen en zorg dragen voor de juiste informatie.

Leden, abonnees en relaties willen we zo goed mogelijk van dienst zijn. Naam en adresgegevens gebruiken we bijvoorbeeld om contact te onderhouden en informatie te verschaffen over aan het lidmaatschap en abonnement gerelateerde zaken zoals het toesturen van (afdelings-)nieuws, uitnodigingen voor activiteiten en het magazine. Bij vragen aan bijvoorbeeld de ledenservice, verwerken wij persoonsgegevens om onze leden en relaties zo goed mogelijk van dienst te zijn.

Mailadressen gebruiken wij voor het toesturen van digitale informatie, zoals nieuwsbrieven of voor online onderzoeken. Voor dit soort mailings kan iemand zich eenvoudig uitschrijven door onderaan het betreffende bericht op ‘afmelden’ te klikken (OPT-OUT). Iemand kan de eigen gegevens aanpassen door te klikken op ‘gegevens wijzigen’.

Verwerkt KBO-PCOB bijzondere persoonsgegevens?

Nee, KBO-PCOB verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens. Bijzondere persoonsgegevens zijn strikt vertrouwelijke gegevens waarvoor extra privacybescherming van toepassing is, zoals bijvoorbeeld medische informatie, ras, politieke of geloofsovertuiging, strafrechtelijke gegevens e.d. Dat soort gegevens zijn niet nodig voor het doel van onze vereniging: lidmaatschap en de deelname aan activiteiten. KBO-PCOB draagt er zorg voor dat iedereen die persoonsgegevens verwerkt zich daarvan bewust is en daar naar handelt.

Hoe gaat KBO-PCOB met persoonsgegevens om?

Persoonsgegevens worden veilig en zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor gebruik binnen de vereniging of voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt. Wij zijn ons ervan bewust dat deze gegevens aan ons zijn toevertrouwd en dat wij daar vertrouwelijk mee om dienen te gaan.

Wie kan er bij persoonsgegevens?

Binnen het organisatieonderdeel waar iemand lid van is kan degene die belast is met de ledenadministratie de lidmaatschapsgegevens inzien en ook wijzigingen aanbrengen. Ook medewerkers van het verenigingsbureau kunnen gegevens inzien als dat noodzakelijk is voor de uitvoering van hun takenpakket (voor de vereniging PCOB geldt: ook wijzigingen aanbrengen).

De autorisatiestructuur binnen de ledenadministratie is vastgelegd in een handleiding. Daarin is onder meer vastgelegd wie toegang heeft tot de ledenadministratie en hoe de toekenning van rechten (inzage, verwerking ed.) precies in zijn werk gaat.

Uitwisselen van persoonsgegevens met externe partijen

KBO-PCOB wisselt geen persoonsgegevens uit met externe partijen, tenzij er een gerechtvaardigd doel daarmee gediend wordt en met deze partij een verwerkersovereenkomst is overeengekomen (bijvoorbeeld voor de ledenadministratie of het hosten van de website).

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

Gegevens gerelateerd aan het lidmaatschap worden in beperkte vorm na beëindiging van het lidmaatschap bewaard om statistische informatie zoals ledenaantallen over de jaren heen te kunnen genereren. Voor het bewaren van deze gegevens gelden wettelijk bepaalde voorschriften.

Cookies e.d. op de website

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website – na uw toestemming - wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. KBO-PCOB gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Daarnaast worden cookies gebruikt om u op basis van uw surfgedrag gericht van informatie te kunnen voorzien.

KBO-PCOB verzamelt en bewaart niet-persoonsgebonden informatie van bezoekers over het gebruik van deze website, zoals de datum en tijd waarop de website is bezocht, het type browser, browser-taal, het Internet Protocol (IP-) adres van de gebruikte computer, het aantal hits, welke pagina’s en sub-pagina’s eerder zijn bezocht en de duur van de gebruikerssessie. KBO-PCOB verzamelt via een bezoek aan de website geen persoonsgegevens, tenzij u daarvoor kiest en deze informatie specifiek vermeldt.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Kan ik zien welke gegevens KBO-PCOB van mij verwerkt?

Elk lid heeft recht op inzage in de lidmaatschapsgegevens die KBO-PCOB verwerkt. Neem daarvoor contact op met de ledenadministratie van uw afdeling of met de ledenservice van KBO-PCOB. Indien gewenst kunt u ook verzoeken om de geregistreerde gegevens te wijzigen of te verwijderen.

Waar kan ik terecht met een vraag of een klacht?

Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door KBO-PCOB of een van de aangesloten verenigingen kunt u terecht bij de afdeling waar u lid van bent, bij de provinciale bond (KBO) of bij de ledenservice van het verenigingsbureau. Voor het melden van (het vermoeden van) een beveiligings- of datalek is een Procedure beveiligings- en datalek opgesteld.

KBO-PCOB heeft een Aandachtsfunctionaris Gegevensbescherming die naleving van de wet- en regelgeving coördineert. De Aandachtsfunctionaris Gegevensbescherming is tevens het meldpunt voor datalekken. De Aandachtsfunctionaris Gegevensbescherming kunt u bereiken op telefoonnummer 030 -3400 600 of per mail: Threes.Geelen@kbo-pcob.nl.

Wijzigingen privacybeleid

KBO-PCOB streeft naar een zo actueel mogelijk privacybeleid en behoudt zich daarom het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacyprotocol. Op de website van KBO-PCOB is altijd het meest recente protocol beschikbaar.

Omhoog...

Bestuurssamenstelling

Volgens de statuten moeten er minimaal 5 bestuursleden zijn. In onze afdeling wordt een aantal van 7 wenselijk geacht, bij voorkeur een evenredig aantal mannen en vrouwen.

Dagelijks Bestuur

Overige bestuursleden

Ondersteunende bestuursleden

 • Dhr J. Meyles
 • Notulist: Mw. H. Vriend-de Jager, e-mail verslagen@pcobandijk.nl
 • Dhr. C. Gorter, distributeur van Magazine en Nieuwsbrief

Commissies

Zodra nodig voor o.a bepaalde evenementen (commissies kunnen gevormd worden uit (ex-)bestuursleden, leden en niet-leden.)

Omhoog...

Organisatie- en Taakverdelingsschema

 

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

Voorzitter

Algemene Leden

Vacature ( )
(1,2,3,5a,6c)

L. Niejenhuis
(3,8,10,13)

J.A. de Jager
(4,5b,8,12,14)

Vacature 

G. van Dokkum
(7)

J. Klumpenhouwer      
(11)

Ondersteunende Bestuursleden

Algemene Leden

H. Vriend
(9)

Vacature  (11)

Vacature
(4,6a,c)

C. Gorter       
(13)

 

I. Vriend (6c)

A. Algemeen Beleid

1. Technisch Voorzitter:                             Leiden bestuurs- en ledenvergadering
2. Planner: Vormgeven en bewaken planning en taakverdeling in afdeling (o.a. vergaderschema)
3. Aandachtsfunctionaris: Kerken
4. Aandachtsfunctionaris: Overheden (gemeente)
5. Aandachtsfunctionaris: PCOB: a. Landelijk, b. Gewestelijk, c. Regionaal
6. Aandachtsfunctionaris: Samenwerkingsverbanden: a. SBO-NH, b. RSBO-WF, c. LSBO-Andijk
7. Aandachtsfunctionaris: Leden

B. Administratieve Ondersteuning

8. Werkplanontwikkelaar: Opstellen beleidslijnen in concept
9. Notulist: Verslaggeving vergaderingen
10. Archivaris/ secretariaat: Bijhouden van archief, brieven en vergaderstukken
11. Ledenwerver/ PR functionaris: Werven nieuwe leden en interne en externe PR verzorgen
12. Ledenadministrateur: Actueel houden ledenadministratie
13. Leesmapsamensteller: Samenstellen en distribueren
14. Financieel administrateur/ adviseur: Bijhouden adequate boekhouding / Opstellen jaarrekening en begroting

Werkgroep vrijwilligersbeleid en organisatie- en identiteits ontwikkeling

Werkgroep communicatie en ledenwerving

Werkgroep sociaal- economische zaken

Werkgroep welzijn

Werkgroep zorg, huisvesting en mobiliteit

Vacature(1,2,3,4,)*
Vrijwilligers

L.Niejenhuis(6)*
Vrijwilligers

C. Gorter(6d)
J. Klumpenhouwer (8)
M. de Vries(6b)
J.A. , W.F. en V. de Jager(7)

J.A. de Jager(11)*
Vrijwilligers

G. van Dokkum(12)*
J.A. de Jager (12a)
I. Vriend (14,15 16)
Vacature(13)

Vacature (17,18d,f,)*
J.A. de Jager(18a,b,c)

 1. Aandachtsfunctionaris kaderontwikkeling o.a. computercursussen

 2. Vrijwilligersbeleid

 3. Coaches Vrijwilligers

 4. Identiteitsontwikkeling en bewaking

 1. Perschef

 2. Nieuwsblad

  1. Eindredacteur

  2. Medewerkers

  3. Vormgever

  4. Distributeur

 3. Webmaster Website

 4. Bezoeker kandidaat leden

 5. Presentaties bij o.a. seniorendagen

 6. Sponsoring

 1. Aandachtsfunctionaris (HUBA en VOA)

  1. Belastingen

  2. Pensioenen en AOW

  3. Verzekeringen

  4. Gemeentelijke subsidies

  5. Wmo(sociaal economische aspecten)

 1. Aandachtsfunctionaris

  1. Sociale projecten en welzijnszaken

  2. Lief en Leed

 2. Welkomstteam

 3. Organisatie inleidingen en reizen/ activiteiten

 4. Jaarprogramma maken

 5. Zaal huren

 1. Coordinator zorg, huisvesting en mobiliteit

 2. Aandachtsfunctionaris

  1. Zorg Wmo (Z.H.M. aspecten)

  2. Wonen en woonomgeving

  3. Vervoer

  4. Rijbewijskeuringen

  5. Sport en beweging

  6. Ouderen en techniek

 

* Eerst verantwoordelijke functionaris

 

Omhoog...

Beleids- en activiteitenvoornemens

 1. De eigen activiteiten zullen blijven bestaan uit ledenbijeenkomsten met afwisselend vorming, voorlichting en ontspanning, dit mede in het kader van het welzijn van onze leden op het gebied van sociale contacten, ontspanning en creativiteit.
 2. Ledenhulp ( v.h. Lief en Leed) zal uitgebreid worden "vrijwilligerswerk" in het algemeen.
 3. Aan de gezondheidszorg en met name de preventieve gezondheidszorg en het actief blijven bewegen zal blijvend aandacht worden gegeven, alsmede aan de ondersteuning bij de keuze van een zorgverlener respectievelijk verzekeraar.
 4. Blijvende aandacht is gericht op het "minimabeleid" / de inkomenspositie van mensen met alleen AOW eventueel aangevuld met een klein pensioen.
 5. Blijvende aandacht is nodig voor ouderenhuisvesting , zowel voor koopwoningen als betaalbare huurwoningen, woongemeenschappen, verzorgingshuizen en verpleeghuizen.
 6. Veiligheid in en om huis, veilig verkeer (op straat), openbaar vervoer op maat en de mobiliteit in het algemeen zijn onderwerpen die blijvend aandacht vragen.
 7. Met gemeentebestuur en politieke partijen zal frequent contact worden onderhouden, om afbrokkeling van de bestaande voorzieningen tegen te gaan, verborgen armoede op te sporen en zonodig te zorgen voor verbeteringen. De nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) zal hierbij specifieke aandacht opeisen. Ook het contact met de kerken zal in dit verband intensief worden onderhouden.
 8. Scholing voor (toekomstige) kaderleden zal intensiever worden. Hierbij moet ook gewerkt worden aan een inventarisatie van het ledenbestand om inzicht te krijgen in de vaardigheden en deskundigheid van de leden.
 9. Samenwerking lokaal, in de regio en gewest zal bevorderd worden, mede door de inspanning van onze afdeling, omdat er steeds grotere druk vanuit de Provincie op het beleid komt.
 10. Begeleiding door het Gewestbestuur zal ondersteund worden door eigen activiteiten, zoals het bijwonen van vergaderingen op het gebied van wonen, zorg, welzijn, verkeer e.d.
 11. Van ontwerpers bouwers, producenten en leveranciers zal meer aandacht gevraagd worden voor ook voor ouderen eenvoudig toegankelijke en/of bedienbare apparaten, huishoudelijke hulpmiddelen en - artikelen, ondersteunende hulpmiddelen en dienstverlenende services (Banken, NS ,TPG-post, hulp- en/of zorgverleningsloketten etc) .
 12. Aan de werving van nieuwe leden en onze in- en externe PR zal extra inspanning worden besteed.
 13. Het bestaansrecht: De ouderen* worden er zich steeds meer van bewust, dat zij zelf een bijdrage hebben te leveren aan het eigen welbevinden. Van uit deze visie is het de afdeling Andijk gelukt een sterke afdeling op te bouwen, maar het is noodzakelijk op elk gebied bij te blijven!

*Het PCOB verstaat onder ouderen allen die de leeftijd van 50 jaren hebben bereikt, het christelijk geloof een warm hart toedragen en zonder onderscheid van man, vrouw, ras, huidskleur en (niet)werkend of gepensioneerd.

Omhoog...

© 2005-2018: PCOB - Afdeling Andijk & Vincent de Jager