PCOB afdeling Andijk
Over de PCOB Activiteiten & Actualiteiten Bestuur Lidmaatschap Nieuwsbrief Links Contact

Nieuwsbrief 210 PCOB

Afdeling Andijk

Website: www.pcobandijk.nl

28e jaargang nr. 210 mei 2019

Redactie: L.Niejenhuis, Viskuil 5, 1619 AS Andijk

e-mailadres: niejenhuis001@gmail.com


UITNODIGING VOOR BEDRIJFSBEZOEK

HUYSMAN KRUIDEN

KADIJKWEG 41

Dinsdag 14 mei, om 10.00 uur bent u van harte welkom om ons bedrijf te bezichtigen en te zien en te horen waar wij zoal mee bezig zijn.

Bij Buysman Kruiden in Andijk vind je de lekkerste verse peterselie, munt, dille, basilicum, notenkruid, koriander en bieslook. Verse kruiden zijn lekker, gezond, makkelijk te onderhouden en heel veelzijdig.

Buysman- kruiden worden op duurzame wijze verbouwd en met respect voor de natuur.

Chemische bestrijdingsmiddelen kom je niet tegen. De kassen worden grotendeels met aardwarmte verwarmd en het water dat de kruiden iedere dag krijgen, wordt keer op keer opgevangen en opnieuw gebruikt. Het grootste deel van het productieproces wordt met de hand gedaan: alleen voor het vullen van de potjes met aarde en het zaaien van de kruiden heeft Buysman een machine.

Biologische bestrijders

Buysman gebruikt uitsluitend biologische bestrijdingsmiddelen. Om de kruiden te beschermen worden biologische bestrijders ingezet: roofmijten, roofwantsen en sluipwespen om precies te zijn.

Certificaten
Dankzij deze werkwijze beschikt Buysman Kruiden over diverse certificaten.

Er kunnen maximaal 20 personen mee, dus van te voren opgeven bij:

Truus Mantel 592930 of Ina Vriend 593050

Nieuwe leden:

We mochten in de afgelopen periode weer 2 nieuwe leden verwelkomen. Het zijn:

Dhr. J. Gorter                         Knokkel 89                 Andijk

Mevr. J. Gorter-Pasterkamp  Knokkel 89                 Andijk

We hopen dat zij zich spoedig thuis zult voelen binnen onze vereniging

***************************************************************************************

De volgende Nieuwsbrief komt niet eind mei maar pas eind juni 2019.

Kopie inleveren voor 15 juni 2019 bij de redactie, Viskuil 5 of per e-mail: niejenhuis001@gmail.com

***************************************************************************************

Verslag van de ledenvergadering PCOB Andijk, gehouden op vrijdag

5 april 2019 in het Dorpshuis Centrum

Opening:

Na koffie/thee bij binnenkomst opent de dagvoorzitter Geke van Dokkum-Visser de vergadering en heet een ieder van harte welkom en in het bijzonder onze gastspreekster Mevr. Ineke Ruiter-Nijdam en ook een gast uit De Goorn van de KBO die deze middag wil meemaken. Mevr. Ineke Ruiter-Nijdam zal ons vanmiddag iets vertellen over haar werk “ Ik teken ervoor.” Deze middag heeft ze het thema “Kleurrijk grijs worden.”

Hierna leest zij van “Zien.” uit het boekje medemens van Kerk in actie waarna zij ons voorgaat in gebed.

Mededelingen:

  • Dagtocht naar het Oude Ambachten en Speelgoed museum 23 april 2019 in Terschuur is nog niet vol. Er kunnen nog liefhebbers mee. Opmerkelijk is dat er zo weinig belangstelling is vanuit de PCOB.
  • Op 1 mei start weer het fietsen voor dames op de woensdag avond. Klokslag zeven uur vanaf het DHC.
  • Dinsdag 14 mei is er een bedrijfsuitje naar Buysman Kruiden kas Kadijkweg 41 < ochtends om 10.00 uur. Er kunnen maar 20 pers. mee. Opgave bij Truus Mantel of Ina Vriend.
  • Vanaf 23 april kunnen we weer stemmen voor de verenigingen met de clubkas actie van de Rabobank. Ieder lid van de Rabobank mag 5 stemmen uitbrengen. Deze leden krijgen een code toegestuurd en hiermee kun je stemmen. Maak hier gebruik van. Als je hulp hierbij nodig hebt schakel dan een bestuurslid in of iemand die je hier bij kan helpen.
  • Afgelopen dinsdagavond zijn we bij elkaar geweest als bestuur samen met 10 personen die gereageerd hebben op de uitnodigingen, verstuurd door de PCOB plaatselijk en vanuit Utrecht.

Ook was hierbij aanwezig Dhr. R. Holtman als regiobestuurder We hebben met elkaar gesproken over het voortbestaan van de PCOB Andijk. Resultaat:

1 persoon heeft zich aangemeld als bestuurslid voor secrtaris(esse).

2 personen die de activiteiten commissie willen ondersteunen.

Voorlopig zal de activiteitencommissie met ondersteuning een programma voor 2020 opstellen.

Per februari 2020 stoppen 3 bestuursleden. We blijven positief en hopen toch nog op opvolging.

Verslag van de jaarvergadering van 22 februari 2019.

Geen opmerkingen

Rondvraag:

            Niemand heeft iets voor de rondvraag

Kleurrijk grijs worden.

Hierna geeft zij het woord aan Ineke Ruiter-Nijdam Ineke.

Zij vertelt eerst iets over zichzelf en hoe ze er toe gekomen is om zich te verdiepen in dit onderwerp.

Vanmiddag heeft ze het op de ouderen toe gepast. Ze neemt ons mee d.m.v een PowerPoint presentatie waar ze geweest is en gewerkt heeft met haar teken programma. Ze heeft veel met kinderen gewerkt ook vaak in arme gebieden. Ze heeft hier veel mooie plaatjes van en hoe kinderen door hun tekening laten zien wat ze meegemaakt hebben, maar ook over hun dromen voor de toekomst. Tekentaal is een universele taal en is overal inzetbaar, bij jong en oud.

Pauze:

Koffie of thee en koek. Deze keer zijn alle kosten voor de PCOB. De penningmeester heeft een royale bui en deelt uit.

Na de pauze gaat Ineke een soort workshop geven. We krijgen allemaal kleurpotloden en een doosje. We moeten een tekening maken op dit doosje met kleuren en hiermee ons zelf bloot geven wat er in ons leeft. Eerst de buitenkant en daarna de binnenzijde van het doosje. Ineke gaat bij de tafels langs en vraagt een enkele om toelichting van hun tekening en waarom welke kleuren en laat de tekening aan de zaal zien. Er waren prachtige tekeningen bij en zo zag je ook hoe de persoon dit invulde en hoe zijn/haar karakter was. Jammer dat niet iedereen begrepen had dat er ook in de binnenkant getekend moest worden. Ineke sluit af met een mooi gedicht “De regenboog.”

Sluiting:

De dagvoorzitter bedankt Ineke met de gebruikelijke enveloppe en een mooi boeket bloemen. Ze bedankt iedereen voor hun belangstelling deze middag en wenst iedereen wel thuis.

***************************************************************************************

(Bron: KBO-PCOB) 17-04-2019

SCP-rapport over ouderenzorg verontrust

Het zojuist verschenen SCP-rapport ‘Kennissynthese over de zorg voor thuiswonende ouderen’ geeft KBO-PCOB, de grootste seniorenorganisatie van Nederland, te denken. De Nederlandse ouderenzorg staat voor heel wat uitdagingen. “Het rapport onderstreept de urgentie om onze ouderenzorg minder complex te maken, zowel voor ouderen als voor hulpverleners”, aldus KBO-PCOB directeur Manon Vanderkaa.

Verontrustend

In 2030 zullen er ruim 2 miljoen 75-plussers zijn, 720.000 meer dan nu. Duidelijk is dat als gevolg van het toenemend aantal ouderen, de vraag naar zorg en ondersteuning zal toenemen. Daar staat tegenover een tekort aan personeel en mantelzorgers. “Een verontrustende constatering van het SCP”, aldus Manon Vanderkaa, “ook al merken we dat veel ouderen meer eigen regie nemen in het organiseren van zorg en ondersteuning.”

Juiste zorg op de juiste plek

Zowel ouderen als professionals vinden volgens het SCP vaak moeizaam hun weg in de verschillende soorten zorg en ondersteuning. De informatievoorziening is onduidelijk. De complexiteit van het systeem werkt een gebrek aan afstemming en samenwerking tussen hulp- en zorgverleners in de hand. Ook KBO-PCOB constateert dat door schotten in de zorg ouderen te maken krijgen met onbegrijpelijke en ondoorzichtige lagen in de zorg. Manon Vanderkaa: “Beleid in Den Haag moet dichter bij de ouderen komen te liggen. Zodat de juiste zorg op de juiste plek voorhanden is; een hele uitdaging.”

Nieuwe technologie

Het SCP verwacht ook dat technologieën een grotere rol zullen gaan spelen, maar tot nu toe gaan de ontwikkelingen nog erg langzaam. “Ook hier is nog een wereld te winnen”, aldus Manon Vanderkaa. “Dit vraagt om nu te investeren in digitale inclusie van ouderen: laat ouderen meedenken bij het ontwikkelen van EHealth zodat er een betere afstemming ontstaat”.

Zelfredzaamheid niet overschatten

Uit het rapport blijkt dat de eigen kracht en mogelijkheden van ouderen niet moet worden overschat. KBO-PCOB waarschuwt ervoor dat ouderen die niet redzaam zijn op extra hulp van anderen moeten kunnen rekenen. Het gaat dan vaak om ouderen met weinig digitale vaardigheden, een klein netwerk, een laag opleidingsniveau en een gering inkomen. Manon Vanderkaa: “hoe houden we deze mensen aangesloten en voorzien van de juiste zorg op de juiste plek? Dat is de vraag die nu op tafel moet liggen om ook hen in de toekomst goede zorg te kunnen bieden.”

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Het SCP bericht

Knelpunten en ontwikkelingen ouderenzorg in kaart

De Nederlandse ouderenzorg staat voor veel uitdagingen. Dat blijkt uit de SCP-kennissynthese over de zorg voor thuiswonende ouderen. In 2030 zijn er ruim twee miljoen 75-plussers (720.000 meer dan nu). Daar staat tegenover dat er een (toenemend) tekort is aan personeel, specifieke deskundigheid en mantelzorgers om deze groep thuis te begeleiden. Ook zal de vraag naar zorg veranderen door de toename van diversiteit onder ouderen (zoals etniciteit) en door technologie. Hier ligt dan ook een belangrijke opgave voor de commissie Toekomst zorg thuiswonende ouderen. Uiterlijk eind 2019 adviseert de commissie over wat er nodig is om de zorg voor ouderen thuis ook in de toekomst op peil te houden.

Veel zelfstandig wonende ouderen zijn tevreden over hun zorg en ondersteuning, maar er zijn ook knelpunten. De eigen kracht, vaardigheden en mogelijkheden van ouderen en hun netwerken worden geregeld overschat. De zorg in het algemeen is nog weinig gericht op preventie van (ernstiger) ziekten en het vroegsignaleren van zorg- en ondersteuningsbehoeften. En ook het woningaanbod lijkt nog onvoldoende sluitend op de vraag die er ontstaat nu van ouderen verwacht wordt dat zij langer zelfstandig blijven wonen.

75-plussers variëren in hun zorgbehoefte

Hoewel de meerderheid met lichamelijke beperkingen, psychische aandoeningen of geheugenproblemen kampt, zeggen de meesten zich goed te kunnen redden in het dagelijks leven. Veel 75-plussers zijn dan ook nog altijd actief in de samenleving. Daar staat tegenover dat 10% van de 75-84 jarigen en 15% van de 85-plussers zich (zeer) sterk eenzaam voelt. Naarmate de leeftijd stijgt, is het aandeel alleenstaanden en het aandeel dat van een klein inkomen moet rondkomen groter.

Complexiteit zorgstelsel

Zowel ouderen als professionals vinden vaak moeizaam hun weg in de verschillende soorten zorg en ondersteuning. De informatievoorziening is onduidelijk. De complexiteit van het systeem werkt een gebrek aan afstemming en samenwerking tussen hulp- en zorgverleners in de hand. Te weinig hulp en ondersteuning of onvoldoende deskundigheid van zorgprofessionals kan ertoe leiden dat ouderen onnodig in het Eerstelijnsverblijf of op de Spoedeisende hulp terecht komen.

Hoopvolle ontwikkelingen

Sommige ontwikkelingen zijn ook hoopvol. Zo volgt uit een hoger opleidingsniveau dat toekomstige ouderen waarschijnlijk beter zelf de weg kunnen vinden en mogelijk vaker zelf zorg kunnen organiseren. Als ouderen meer inkomen hebben betekent dat ook meer financiële middelen om zelf zorg te betalen.

Over het onderzoek

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft het SCP gevraagd om een beeld te schetsen van hoe de zorg thuis voor 75-plussers er nu uitziet en welke trends en ontwikkelingen gevolgen zullen hebben voor die zorg. Mede op basis van dit rapport zal de commissie Toekomst zorg thuiswonende ouderen adviseren over wat er nodig is om de zorg voor thuiswonende ouderen ook in de toekomst op peil te houden.

***************************************************************************************

(Bron: KBO-PCOB) 18-04-2019

Pensioenfonds PMT: verlagen pensioenen onwenselijk en onnodig

Het korten van pensioen in tijden van goede rendementen en stijgende vermogens druist in tegen het rechtvaardigheidsgevoel. Dat zegt Pensioenfonds Metaal & Techniek. KBO-PCOB-directeur Manon Vanderkaa is dat hartgrondig met hem eens: “De fondsen doen het goed op de beurs en beschikken over meer vermogen dan ooit. Niet indexeren en zelfs korten valt onmogelijk nog uit te leggen”.

Groeiende vermogens, toch korten

De grote pensioenfondsen ABP, PFZW, PMT en PME behalen al jaren rendementen van rond de 7 procent en de vermogens van de fondsen groeiden zelfs tijdens de crisisjaren door. Maar door de extreem lage rente en de financiële regels waarmee de fondsen te maken hebben, moeten veel fondsen in 2020 en 2021 waarschijnlijk toch korten. Manon Vanderkaa: “Tegen de extreem lage rente waarmee de fondsen moeten rekenen valt niet meer op te beleggen. Bovendien moet de dekkingsgraad van de fondsen ook nog eens boven de honderd procent zitten, wat betekent dat een pensioenfonds voor iedere euro die ze uitkeren meer dan die euro in kas moeten hebben. Wij vinden dat net als de fondsen zelf echt onacceptabel”. Vanderkaa vult aan: “Er is niks mis met voorzichtigheid. Dat zijn we aan volgende generaties gepensioneerden verplicht. Maar zoals het nu gaat – we moeten straks korten om kortingen in de toekomst te voorkomen – dat gaat echt te ver”.

Pensioenakkoord

KBO-PCOB wil dat er nu echt stappen gezet worden om het verlagen van de pensioenen van zowel werkenden als gepensioneerden af te wenden. Daarom moeten de sociale partners én de minister alles op alles zetten snel tot een pensioenakkoord te komen, want. KBO-PCOB vindt daarbij een handreiking van de minister op zijn plaats.

Tijdelijke maatregelen

Manon Vanderkaa: “Wij zijn in principe geen voorstander van tijdelijke maatregelen en zien liever structurele oplossingen. Maar nu onverantwoord korten én een nieuw stelsel zo dichtbij zijn, moeten we er als de nood aan de man komt wel toe overgaan. De minister heeft daar voldoende mogelijkheden voor, bijvoorbeeld door de hersteltermijnen van de fondsen met een jaar te verlengen.”

Wat doet KBO-PCOB

Als KBO-PCOB zijn we regelmatig in gesprek met zowel de minister als andere partijen over oplossingen. Eén ding staat daarbij voorop: een eerlijk pensioen voor jong en oud, dat recht doet aan jaren van hard werken.

***************************************************************************************

 (Bron: KBO-PCOB) 15-04-2019

PSD2 en uw bankgegevens delen: ja of nee?

We horen de laatste tijd veel lovende spotjes op de radio over PSD2, de nieuwe Europese richtlijn voor betaalverkeer. Als u instemt met het delen van uw bankgegevens, dan mogen banken en andere bedrijven, volgens deze nieuwe richtlijn, daar iets mee doen. Dat kan u voordeel opleveren, maar er liggen ook risico’s op de loer. Wanneer kunt u wel of beter geen toestemming geven?De letters in PSD2 staan voor Payment Service Directive, een Europese richtlijn die betaalverkeer binnen Europa vereenvoudigt, concurrentie bevordert en vernieuwing mogelijk maakt. Deze vernieuwing wordt door partijen in Nederland vertaalt in grofweg vier toepassingen: inzicht in uw financiën, gerichte reclame, snellere processen en nieuwe betaalmethoden.

Inzicht in uw financiën

Uw bank en andere partijen vragen u toegang tot uw bankgegevens om u meer inzicht te geven in uw financiële situatie. De bank of een andere partij analyseert al uw inkomsten en uitgaven om u meer inzicht te geven in wat u kunt sparen, om tips te geven over uw uitgaven of voor te rekenen wat u per maand zou moeten bezuinigen. Meer inzicht in uw financiële situatie kan rust en overzicht bieden en het kost u in de meeste gevallen niets.

Gerichte reclame

Er bestaan al partijen die u toegang tot uw bankgegevens vragen, zodat zij aanbiedingen kunnen sturen voor abonnementen of contracten die u via uw bankrekening betaalt. Door andere bedrijven mee te laten kijken met uw uitgaven, kunnen zij u wijzen op goedkopere alternatieven. Denk aan uw energie- en telefoonrekening. Deze gerichte reclame kost u meestal niets en levert u hoogstwaarschijnlijk lagere maandlasten op.

Snellere afhandeling

Als u iets aankoopt of een hypotheek of consumptieve lening aanvraagt, wordt u vaker gevraagd uw bankgegevens te delen, zodat alles sneller verloopt. Soms krijgt u korting of een vergoeding als u toestemming verleent. Anderzijds zullen webshops en kredietverstrekkers vaker redenen zien uw aankoop of aanvraag af te wijzen, bijvoorbeeld als u vaak rood staat. Dit is dus niet altijd gunstig voor u.

Anders betalen

Door de komst van PSD2 ontstaan meer mogelijkheden om bijvoorbeeld in webshops makkelijker te betalen. Zo bestaat er al een digitale portemonnee die u via een smartphone koppelt aan uw creditcard. De verwachting is dat bedrijven als Bol.com, Google, Amazon, WhatsApp, Facebook en Apple met eigen betaalmethoden komen die goedkoper zijn dan die van uw bank. U hoeft hier
geen gebruik van te maken, de methoden die u gewend bent, blijven voorlopig bestaan.

Dit betekent PSD2 ook

Banken mogen u kosten laten betalen bij verlies of diefstal van een betaalpas. Dat was vroeger gemaximeerd tot €150, PSD2 verlaagt dit maximum tot €50. Veel banken in Nederland brengen
overigens bij een eerste verlies een lager bedrag in rekening of niks, dus hier merkt u hopelijk niets van.

PSD2 blijft u achtervolgen

U wordt de komende weken, maanden en misschien wel jaren gevraagd om toestemming te geven uw bankgegevens te delen. Dat deden veel banken al, maar nu is het mogelijk de gegevens van verschillende betaalrekeningen met elkaar te verbinden. Het gaat dus om het delen van de gegevens van al uw bankrekeningen.

Let op nepmails

Door de nieuwe betaalwet wijzigen veel banken de algemene voorwaarden en vernieuwen ze uw betaalapp op uw telefoon of vervangen ze uw bankpas. Criminelen maken daar gebruik van door massaal e-mails te sturen die lijken op berichten van uw bank met een link waarop u moet klikken. Doe dat nooit en bel uw bank bij twijfel. Banken kondigen dit soort wijzigingen meestal per brief aan, niet per e-mail.

Toestemming weigeren

Weiger toestemming als het doel onduidelijk is of als u geen behoefte hebt aan het voordeel dat u wordt voorgehouden. Doe dat ook als in de voorwaarden niet is terug te lezen dat uw gegevens op uw verzoek direct worden verwijderd. Of als ze mogen worden doorverkocht aan anderen. Als u toestemming wordt gevraagd door een bedrijf dat niet in Nederland is gevestigd, is het ook verstandiger te weigeren. Geef uw goedkeuring ook niet te snel aan bedrijven die u niet kent. En krijgt u spijt van een toestemming, weet dan dat u die altijd weer kunt intrekken.

 

 

 

Omhoog...

© 2005-2018: PCOB - Afdeling Andijk & Vincent de Jager