PCOB afdeling Andijk
Over de PCOB Activiteiten & Actualiteiten Bestuur Lidmaatschap Nieuwsbrief Links Contact

Nieuwsbrief 215 PCOB

Afdeling Andijk

Website: www.pcobandijk.nl

28e jaargang nr. 215 dec 2019 / jan 2020

Redactie: L.Niejenhuis, Viskuil 5, 1619 AS Andijk

e-mailadres: niejenhuis001@gmail.com

**********************************************************************************

 Advent

Advent is de tijd om te verwachten,
om verzonken te zijn in gedachten.

Advent is de tijd om stil te staan
bij wat God voor ons heeft gedaan.

Advent is de tijd om ons voor te bereiden op Zijn komst naar deze aarde.
Schatten wij die komst wel in op de juiste waarde?

Advent is de tijd om te gedenken
dat Hij ons Zijn zoon zou schenken

Advent is de tijd om te denken aan het Licht
dat zich op ons zoekende mensen richt.

Advent is de tijd om bij jezelf te rade te gaan
wat moet ik met de kerst boodschap aan?

Advent is de tijd om te denken, wat doet dat Kindje met mij?
Of vind ik de tijd rond kerst wel gezellig en neem ik er de rest voor lief bij.

Advent is de tijd om te ontdekken wat Gods boodschap met jou doet.
Hopelijk geeft het je hoop en moed.

Advent is de tijd om te danken voor dat Kind
waarin onze mensheid verlossing vindt!

 

Wij gedenken:

 Op 4 november  is van ons heen gegaan: Mevr. C. Bloemendaal-Groen, Sorghvlietlaan 132 Andijk

Wij wensen de nabestaanden Gods hulp en bijstand toe om dit verlies te dragen en te verwerken.

***************************************************************************************

 De volgende Nieuwsbrief komt uit: eind januari 2020.

Kopie inleveren voor 15 januari 2020 bij de redactie, Viskuil 5 of per e-mail: niejenhuis001@gmail.com

***************************************************************************************

Vervolg op bijeenkomst met de jongere senioren van PCOB Andijk

Op maandag 11 november j.l. zijn regionaal consulent Edward Niessen en regiocoördinator Ritzo Holtman met 21 jongere senioren van PCOB-Andijk in Dorpshuis Centrum Andijk met elkaar in gesprek gegaan over de toekomst van de afdeling. Voordat u aan het verdere verslag van 11 november begint volgt eerst het geplande vervolg op deze bijeenkomst.

Zeven aanwezigen zijn bereid om, samen met Ritzo en Edward, samen te werken aan een doorstart van PCOB-Andijk. In ieder geval voor een jaar. In dat jaar hebben we dan de tijd om de afdeling weer toekomst te geven en aantrekkelijk te maken voor nieuwe generaties senioren. In de hoop en verwachting dat daar voldoende mensen bij zitten die als vrijwilliger mede vorm willen geven aan een bloeiend en boeiend verenigingsleven. Waarbij we de oudere senioren vanzelfsprekend niet vergeten! Ook zij moeten zich in de afdeling thuis blijven voelen en kunnen waar mogelijk vanzelfsprekend mee blijven doen.

Op 4 december a.s., van 10.30 uur tot 12.00 uur komen we in Cultura, Kleingouw 112, 1619 CH Andijk samen om te kijken hoe we praktisch verder gaan. (Helaas was Dorpshuis Centrum dan niet “open”). Een ieder die betrokken wil zijn bij de doorstart en eventueel een onderdeel, klus of taak op zich wil nemen in 2020 is deze ochtend meer dan welkom!

Vervolg verslag:

Zowel ’s middags (19 leden) en ’s avonds (3 leden) is er, aan de hand van een presentatie en een aantal vragen, op een betrokken en levendige wijze met elkaar van gedachten gewisseld.

Hoe ziet jouw toekomstige afdeling er uit?

Aan de hand van de vraag ‘Hoe ziet jouw gedroomde afdeling Andijk er uit?’ hebben de aanwezigen ieder voor zich een aantal steekwoorden op papier gezet. Daarna hebben we de bijdragen met elkaar gedeeld. Al snel kwam er een stimulerende en enthousiaste uitwisseling op gang die resulteerde in een verrassende lijst met activiteiten en ideeën:

 • Activiteitenaanbod moet vernieuwend, uitdagend en inspannend zijn
 • Iets onderscheidends t.o.v. anderen
 • Inventariseren wat de leden willen
 • Spel én activiteiten
 • Iets creatiefs
 • Inhoudelijk goeie film met eventueel een nagesprek
 • Bedrijfsuitje/bezoek
 • Bespreken van actuele (maatschappelijke) onderwerpen die ons als senioren raken
 • Kennisoverdracht, bv. over de Islam of het Hindoeïsme
 • Denken en doen
 • Mini-college, bv. door studenten geschiedenis, filosofie, antropologie, etc
 • Bijeenkomsten, inleidingen, gesprekken over ‘de kunst van het ouder worden’
 • Pub-quiz voor jongere senioren
 • Imagoverbetering
 • Andere organisatorische en bestuurlijke opzet en invulling 
 • Bestuur ondersteund door leden
 • Leden attenderen van mogelijkheden/ activiteiten, etc. in Andijk en omgeving
 • Meer samenwerking met anderen (KBO, Zonnebloem, Seniorenvereniging Noorder Koggenland, etc.)
 • Samenwerking met kerken
 • Meer naar buiten treden om anderen te ondersteunen, bv. klussen, boodschappen, vervoer
 • Informatie over Belastingen en pensioenen
 • Foto en  videoclub
 • Identiteit: de ‘C’ niet vergeten

Maatschappelijk middenveld

Vervolgens hebben we kort stilgestaan van het belang van verenigingen als de PCOB in Andijk. Nederland heeft lange tijd een sterk maatschappelijk middenveld gekend. Het vrije veld tussen Overheid (rijk, provincie, gemeente: wetten, regels, procedures), Bedrijfsleven (economie, handel, commerciële belangen) en Burgers (gezin, familie, sportvereniging, kerk, buurt, WhatsApp-groepje) in waar burgers zich met elkaar verbinden en verenigen in een veelheid van betekenisvolle verbanden. Daarbij kun je denken aan beroepsverenigingen, buurtorganisatie, clubs en verenigingen, culturele en religieuze groeperingen, milieugroeperingen, niet-gouvernementele organisaties (NGOs), vakbonden, belangen- en Vrijwilligersorganisaties.

Als seniorenvereniging maakt ook de PCOB (KBO-PCOB) daar deel van uit en vervult in die zin een belangrijke maatschappelijke en sociale functie in Andijk. We waren het er over eens dat het een groot  verlies voor Andijk zou zijn als een vereniging met ruim 230 leden zou worden opgeheven: een eenmaal opgeheven vereniging krijg je niet snel meer terug. De uitdaging is om ook voor een nieuwe generatie senioren een aantrekkelijke en betekenisvolle vereniging te worden. Daar is met bovenstaande ideeën een eerste begin aan gegeven!

Naar een nieuw, aantrekkelijk bestuursmodel

Een ander onderwerp waarover we met elkaar hebben gesproken is de manier waarop we invulling willen geven aan het bestuurswerk. Van de 230 leden zijn er maar liefst 50 jonger dan 70 jaar en is de helft jonger dan 75 jaar! Een grote groep jongere senioren waar menig afdelingsbestuur jaloers op zou zijn en die PCOB Andijk tot een moderne en aansprekende seniorenvereniging kunnen uitbouwen.

Naast een aansprekend activiteitenaanbod vraagt dat om een aantrekkelijk bestuursmodel dat past bij de mentaliteit en inzetbaarheid van die jongere senioren. Een licht en flexibel bestuursmodel met een klein kernbestuur, niet zozeer met zware functies, maar meer taakgericht. Nader te bepalen taken kunnen dan door andere, zo nodig wisselende vrijwilligers, worden gedaan. Het bestuur is dan vooral coördinerend en delegerend en gaat niet (te veel) in de uitvoering zitten. Het bestuur bestuurt, schept voorwaarden en een flexibele schil van vrijwilligers rond het bestuur vult in.

Jongere senioren willen over het algemeen wel iets doen en betrokken zijn, maar op basis van een helder afgebakende taak of activiteit. Vergaderingen zijn kort en worden tot een minimum beperkt. Geen uitgebreide verslagen, maar een korte actielijst met concrete punten. En vrijwilligers koppelen periodiek terug naar het bestuur over de voortgang van hun werkzaamheden. Zo krijg je meer dynamiek en wordt het aantrekkelijk om voor een welbepaalde tijd een bijdrage te leveren die bij je past.

Bouwen aan vertrouwen!

Als we beginnen met kleine, concrete acties dan bouwen we gaandeweg aan vertrouwen en leren we wat werkt. Alleen al het feit dat er gewoon iets gebeurt is vaak de start naar beter, plezieriger en efficiënter. En samen staan we sterk!

Twijfelt u nog? Waag het er eens op en woon de bijeenkomst op 4 december gewoon eens bij. En kijk of er iets bij is waaraan u een bijdrage zou willen leveren.

Wij zien er naar uit om, samen met u, te werken aan een bloeiende en toekomstbestendige PCOB-Andijk!

Edward Niessen en Ritzo Holtman

***************************************************************************************

(Bron: KBO-PCOB: 20-11-2019)

Ouderen staan onvoldoende stil bij wat hun leven zinvol maakt

Veel ouderen zijn zich niet bewust van wat hun leven zinvol maakt. Dat schrijft de Raad van Ouderen in een advies over zingeving en eenzaamheid dat 19 november is overhandigd aan minister De Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het ministerie had de Raad gevraagd te adviseren over de vraag ‘Hoe maken we zingevingsvragen en- activiteiten laagdrempeliger en toegankelijk zodat ouderen zich daadwerkelijk minder eenzaam voelen?’

In het advies somt de Raad van Ouderen dertien punten op die het leven zinvol maken voor ouderen. Veel ouderen noemen het gezinsleven en de verbinding met dierbaren als eerste. Ook zorg, zowel mantelzorg als zorg voor kleinkinderen en huisdieren, wordt veel genoemd. Verder geven ouderen aan het zinvol te vinden bijdragen te kunnen leveren aan de samenleving door vrijwilligerswerk of bestuurswerk. Ook willen zij iets achterlaten voor volgende generaties zoals een stamboom, kunst en het beschermen van oude ambachten. En vanzelfsprekend maken het vermogen om zelf richting te geven aan hun leven en het zien van nieuwe mogelijkheden in de nieuwe levensfase, het leven voor ouderen zinvol

***************************************************************************************

(Bron: BeterOud)

VOORBEREIDEN OP DE TOEKOMST

Veel ouderen verliezen in de loop der jaren de grip op hun leven. Hoe kunnen zij er zelf voor zorgen dat ze zo lang mogelijk de regie houden? Wat kunnen zij doen om zich voor te bereiden op hun toekomst? Ouderen zelf stelden 7 aandachtspunten op.

Deze 7 punten zijn van belang als ouderen zich voorbereiden op de toekomst:

1. Sociaal actief blijven

Onderhoud uw sociale netwerk. Neem deel aan terugkerende groepsactiviteiten. Ervaringen delen met anderen helpt om sociale contacten structureel te maken en om echte betrokkenheid te ervaren.

2. Fysiek actief blijven

Beweeg! Dit helpt om gezond en mobiel te blijven. Naast bewegen is ook een gezonde leefstijl (gezonde voeding, verantwoord alcoholgebruik en niet roken) van belang. Voorkomen is beter dan genezen.

3. Mentaal actief blijven

Lees boeken, kranten en tijdschriften, maak puzzels of schrijf brieven: zo houdt u uw geheugen in conditie.

4. Zorgen dat je mee blijft tellen

 ‘Ertoe doen’ is belangrijk voor ieder mens. Deze behoefte houdt niet op als u ouder wordt. Hoe? Door iets voor een ander te betekenen, van waarde zijn, uitgaan van wat wél in plaats van wat misschien niet meer lukt.

5. Voorbereiden op beperkingen

Denk tijdig na over een aantal belangrijke vragen zoals: Waar wil ik oud worden? Wat zijn de financiële consequenties van een nieuwe levensfase? Welke zorg en ondersteuning is er in mijn omgeving beschikbaar? Welke acties moet/kan ik nu al ondernemen?

6. In gesprek gaan over wensen en behoeften

Denk zelf na over de toekomst, maar deel deze gedachten ook met familie en/of vrienden en zorgverleners (zoals de huisarts).

7. Gebruik maken van technologie

Blijf bij! Zorg dat technologische mogelijkheden niet te ver van u af komen te staan. Met bijvoorbeeld Whatsapp, Facetime, Skype of Facebook kunt u sociale contacten op afstand onderhouden. En voor beleidsmakers: zorg dat ouderen kunnen kennismaken met en gebruik maken van techniek zonder hoge (financiële) drempels.

Het is belangrijk dat ouderen zelf, mét steun van overheden, zorginstellingen en woningstichtingen met bovenstaande punten aan de slag gaan.

***************************************************************************************

Bron: Politie.nl

Babbeltrucs

De volgende tips kunnen helpen voorkomen dat u het slachtoffer wordt van een babbeltruc.

Aangebeld?

 • Kijk voor u uw deur open doet, eerst wie heeft aangebeld. Kent u de persoon niet en vertrouwt u het niet? Vraag dan eerst wie hij/zij is en wat hij/zij komt doen. Vertrouwt u het nog niet? Bel dan 112.
 • Open de voordeur bij woongebouwen met een centrale toegang alleen voor uw eigen bezoek. Kijk door het raam, de deurspion of gebruik de intercom.
 • Zorg dat u de deur op een kier kunt zetten, bijvoorbeeld met een deurketting of kierstandhouder. Of laat een kijkgaatje in uw deur maken. Zo kunt u zien wie er voor uw deur staat zonder uw deur open te doen.
 • Babbeltrucs en overvallen vinden niet alleen ‘s avonds plaats. Blijf ook overdag alert op mensen met verkeerde bedoelingen.

Opengedaan?

 • Dieven komen in alle vormen en maten voor en dragen vaak keurige pakken. Ook schattig ogende kinderen of moeders met kinderen kunt u niet per definitie vertrouwen. Er zijn verhalen bekend van kinderen die vragen of iemand wil meewerken aan een werkstuk en er vervolgens vandoor gaan met geld en sieraden. U kunt hen vragen terug te komen als u niet meer alleen thuis bent.

In gesprek?

 • Laat nooit onbekenden uw huis binnen, hoe betrouwbaar of onschuldig ze ook ogen. Om aan hun buit te komen maken sommige dieven gebruik van geweld.
 • Wilt u iets pakken, bijvoorbeeld uw telefoon of geld? Laat mensen dan buiten wachten en doe uw deur dicht. Neem nooit uw portemonnee mee naar de deur. Het is ook handig om een klein geldbedrag vlakbij de voordeur neer te leggen (in de meterkast bijvoorbeeld).
 • Komen onbekenden aan de deur met de vraag of ze het alarmnummer mogen bellen? Laat ze dan niet binnen en bel zelf 112.
 • Laat vreemden geen gebruikmaken van uw toilet, maar verwijs ze naar een openbaar toilet.
 • Wissel geen geld aan de deur.
 • Loop nooit met iemand mee naar buiten. Vaak komen dieven met z’n tweeën. De ene persoon maakt een praatje met u, terwijl de andere uw huis binnensluipt om uw spullen te stelen.
 • Doe uw achterdeur op slot als u alleen thuis bent. Soms komt iemand via de achterdeur uw huis binnen, terwijl u bij de voordeur staat te praten.

Geld?

 • Geef nooit uw pinpas en/of pincode af. Een bank of de politie vraagt daar nooit naar.
 • Bewaar altijd uw pinpas en pincode apart.
 • Betaal geen (porto)kosten voor niet door uzelf bestelde pakjes. Er zijn gevallen bekend waarbij een nepkoerier mensen vraagt te pinnen via een mobiel pinapparaat. Het verkeerde pasje wordt dan teruggegeven en er wordt geld van de rekening gestolen.
 • Er is vaak sprake van buitverwachting. De overvaller verwacht dat er geld, sieraden of autosleutels in uw woning zijn. Het is daarom belangrijk om over dit soort bezittingen met zo weinig mogelijk mensen te praten. Voorkom dat u grote geldbedragen thuis bewaart.

Onbetrouwbaar?

 • Kijk goed naar het uiterlijk van onbekende bezoeker(s), noteer dit voor de zekerheid. Probeer ook bij vertrek van onbekenden het kenteken van een eventueel voertuig te zien en te noteren.
 • Twijfelt u achteraf over de oprechtheid van een bezoeker, of mist u goederen, bel dan 112 (als de dader nog in de buurt is), 0900-8844 en doe aangifte. Laat spullen staan die door de oplichters zijn aangeraakt (bijvoorbeeld een peuk of het glas waaruit degene gedronken heeft).
 • Voelt u direct wantrouwen tegen onbekende bezoekers en/of zijn de daders zijn nog in de buurt, bel dan direct de politie via alarmnummer 112.

Geweld?

 • In sommige gevallen verloopt een babbeltruc in combinatie met bedreiging en/of geweld. Zo kan een babbeltruc uitlopen op een woningoverval. Mocht u slachtoffer worden van een woningoverval, dan is het verstandig om de overvaller niet tegen te werken. Het gaat immers om uw veiligheid. Het is beter om het signalement van de dader(s) in u op te nemen en wanneer de gelegenheid daar is dit direct op te schrijven. Een goed signalement kan de politie helpen de dader te achterhalen. De politie adviseert ook voor woningovervallen het RAAK-principe: Rustig blijven, Aanvaarden, Afgeven van geld of goed en Kijken. Bel zodra het kan 112. Hebt u professionele hulp nodig? Neem dan contact op met Slachtofferhulp.

***************************************************************************************

 

       ALLEN GEZEGENDE KERSTDAGEN EN   

       EEN GEZOND EN GOED 2020 TOEGEWENST

                                 

Omhoog...

© 2005-2018: PCOB - Afdeling Andijk & Vincent de Jager