PCOB afdeling Andijk
Over de PCOB Activiteiten & Actualiteiten Bestuur Lidmaatschap Nieuwsbrief Links Contact

Nieuwsbrief 209 PCOB

Afdeling Andijk

Website: www.pcobandijk.nl

28e jaargang nr. 209 april 2019

Redactie: L.Niejenhuis, Viskuil 5, 1619 AS Andijk

e-mailadres: niejenhuis001@gmail.com


UITNODIGING LEDENVERGADERING

 

Op vrijdag 5 april 2019 vindt de volgende ledenvergadering plaats in het Dorpshuis Centrum, aanvang 14.30 uur met als onderwerp:

“KLEURRIJK GRIJS WORDEN”

‘Als je zwart en rood te vaak in de wasmachine gooit wordt het vanzelf grijs en roze een leuke combi’.

Maar dit is niet waar het voor bedoeld is. Aan de hand van dit voorbeeld wil ik u laten zien wat kleuren met ons kunnen doen. Door mijn persoonlijke verhaal met Tekentaal wil ik aan de hand van een PowerPoint laten zien hoe dit mij heeft geholpen met projecten in het buitenland. Tekentaal is een universele taal. En is overal bij inzetbaar, bij jong en ouder.

 

Hoe kunnen wij kleurrijk ouder worden? En wat doet dit met onze gezondheid? Als we niet als grijze muisjes op de bank willen zitten? Maar juist herkenbaar willen zijn voor onze omgeving door de kleuren die we gebruiken.

 

Het bestaan van ‘Tekentaal’ kwam pas tot leven voor mij toen ik 45 jaar was. Ik had al verschillende beroepen in de gezondheidszorg gedaan, dit was iets nieuws. Het inzetten van ‘kleur’ in verschillende settingen, gezondheidszorg, kerken, projecten, workshops bracht veel teweeg. Deze creatieve methode om te communiceren is een prachtig middel. In deze bijeenkomst voor de ouderenbond vertel ik u er graag meer over. Kleurrijk grijs worden, dat is wat we toch allemaal voor ogen hebben?                   Ineke Ruiter-Nijdam

Agenda

 1. Opening door de dagvoorzitter Geke van Dokkum.
 2. Mededelingen / wat er verder ter tafel komt.
 3. Verslag van de jaarvergadering van 22 februari 2019. Zie verder in deze nieuwsbrief.
 4. Rondvraag
 5. 1e gedeelte lezing
 6. Pauze
 7. 2e gedeelte lezing
 8. Sluiting

Vervoersproblemen: Bellen naar Bert Niejenhuis, telefoon: 0228-591981

***************************************************************************************

Uitnodiging voor een dagtocht naar het Oude Ambachten en Speelgoedmuseum

Op dinsdag 23 april 2019 We vertrekken om 9.00 uur bij het Dorpshuis en om 9.15 uur bij Sarto. 

Het is een geheel verzorgde dag met een bezoek aan het museum inclusief lunch.

Ontvangst met koffie en gebak

Lunch: Kop Oma’s soep, kroket, broodje ham, broodje kaas, 2x koffie/thee, melk of karnemelk

Terug in de tijd.

Er zijn ruim 160 verschillende oude ambachten beroepen en winkeltjes te vinden. Naast de oude ambachten is er ook indrukwekkende verzameling oud en antiek speelgoed.

Ook is er buiten genoeg te zien bij de oude landbouwwerktuigen en machines De kosten van deze dag zijn € 39,00 voor leden van de KBO, PCOB en gasten van   “de Zonnebloem”.

Voor niet-leden zijn de kosten € 44,00.

De kosten voor deze geheel verzorgde dagtocht kunt u overmaken naar RABO bank. NL98 RABO 03100.40.167 t.n.v. LSBO en “de Zonnebloem” Andijk.

Omdat het aantal personen beperkt is moet u zich z.s.m. aanmelden.

Eerst even aanmelden om te vragen of er nog plaats is en dan z.s.m. betalen.

U kunt zich opgeven tot 14 april bij:

Ina Vriend  tel.nr. 593050 of Truus Mantel tel.nr. 592930

Wij hopen u op deze mooie dagtocht te mogen ontvangen

De PCOB, KBO en “de Zonnebloem”

De volgende Nieuwsbrief komt uit: eind april 2019.

Kopie inleveren voor 19 april 2019 bij de redactie, Viskuil 5 of per e-mail: niejenhuis001@gmail.com

***************************************************************************************

Verslag Jaarvergadering 22-02-2019

 1. Opening

De dagvoorzitter, Ina Vriend, heet de ongeveer 50 belangstellende welkom en een speciaal welkom aan onze erelid Jaap Meijes, de afgevaardigde van de KBO Gerard Schuitemaker de heer Bert Korvera en die de middag na het officiële gedeelte voor ons hoopt te verzorgen met zijn goocheltrucs

Hierna leest zij een gedicht voor van Marianne Williamson “Als de zon”.  Dit gedicht is voorgelezen bij de inauguratie van Nelson Mandela in 1994 waarna zij ons voorgaat in gebed.

 1. Mededelingen:
 • Een aantal leden hebben een aantal jaren terug geopperd om met senioren samen een soort hofje te bouwen met bijvoorbeeld een gezamenlijke ruimte en andere voorzieningen.  Gedacht werd bijvoorbeeld aan de Asoniavelden bij het Dorpshuis. Dit is in gang gezet en het uitvoerende werk is nu gestart. De belangstellenden hebben de vragenlijst ingevuld en de Toekomst groep heeft hiervan gebruik gemaakt bij het maken van een ontwerp. Het is nog een voorlopige schets en met deze opzet gaat de Toekomst naar de gemeente. De architect zal daar ook bij zijn. Een aanvraag ter goedkeuring en wijziging van het uitbreidingsplan zal het gevolg moeten zijn. Kortom, het verdere werk zal worden gedaan door de Toekomst groep en de woningstichting Het Grootslag. Dit zal nog wel de nodige tijd vergen. Mocht u hier meer over willen weten dan kunt u voor informatie terecht bij Jaap Meijles.
 • De L.S.B.O., dat zijn de plaatselijke ouderenbonden van Andijk en de Zonnebloem, heeft via de voorz. Gerard Kuin op de bijeenkomst van de gemeente Medemblik (commissie ruimte), het een en ander in vragende vorm gedaan over de veranderingen in en om Sorghvliet en de zorgen en onrust die dat teweeg brengt bij ouderen. De raadsleden hebben kennelijk hier toch aandacht aan geschonken. Het is goed, werk te maken en vragen te stellen wanneer je het ergens niet mee eens bent.
 • Ook komt er weer een Rabo-clubactie, waar voor u onder andere, als u lid bent van de Rabobank, kunt sparen voor de verenigingen.  U bent lid, als u ook het blad van de Rabobank krijgt. Hebt u een en/of rekening dan moet u beiden lid zijn en mag u alle twee stemmen. Het was nieuw deze manier van werken. Voorheen fietsen we voor de PCOB en leverde dat ons aardig wat geld op. Vorig jaar viel dat wat tegen.
 • En ook willen we uw aandacht vragen voor nieuwe bestuursleden. Veel bestuursleden zitten al een heel aantal jaren.  En ik ben de jongste van het stel en ben er ook al bij betrokken sinds eind 2012. Op 2 april om half 8 hoopt Ritze Holtman ons te komen vertellen over het wel en wee en hoe we dit kunnen oplossen. De jongeren (tot 75 jaar) krijgen een schriftelijke uitnodiging vanuit Utrecht om deze avond bij te wonen.
 1. Jaarverslag 2018 van de P.C.O.B, Afdeling Andijk.

Bestuur:

Binnen het bestuur zijn er, jammer genoeg, geen veranderingen. Er is geen gehoor gegeven aan de oproep in de nieuwsbrief. 3 bestuursleden zijn al 15 jaar actief en stoppen eind 2019. Wil de afdeling blijven bestaan dan zal er een opvolging moeten komen. De keus ligt nu bij de leden.

Vrijwilligers:

Er waren een aantal leden actief als vrijwilligers voor:

Het organiseren van ledenvergaderingen en bedrijfsbezoeken

 • Verspreiding van het KBO-PCOB magazine
 • Vermenigvuldigen van de nieuwsbrief. M. de Vries is hiermee gestopt en dit is overgenomen door A. M. Nierop-de Vries
 • Het bezoeken van leden.
 • Bij Jan de Jager konden we weer terecht met vragen over inkomen, recht, zorg, wonen, mobiliteit, participatie en het invullen van inkomstenbelasting en aanvragen of wijzigen van huur- en zorgtoeslag.

Vergaderingen:

De leiding van bestuurs- en ledenvergaderingen werden bij toerbeurt vervuld.

Het voltallig bestuur heeft 5x vergaderd.

Zoals gewoonlijk komen in de bestuursvergaderingen de vaste punten aan de orde:

 • Notulen van de voorgaande vergadering
 • In- en uitgaande post
 • Verslagen van de diverse werkgroepen
 • Financiën

Verder zijn er o.a. de volgende onderwerpen aan de orde geweest:

 • Bestuur. Groot probleem blijft het tekort aan vrijwilligers voor enkele bestuursfuncties
 • PR en ledenwerving 
 • CPO ((project gezamenlijk wonen)
 • Contact PCOB-Diaconie
 • Organiseren van een Vrijwilligersmiddag
 • Algemene verordening gegevensbescherming
 • Geldautomaten in Andijk

Nieuwsbrief

De Nieuwsbrief is 10x verschenen als bijlage van het KBO-PCOB magazine. Hierin zijn onder anderen de volgende onderwerpen aan de orde geweest:

 • Nr. 198: Contant betalen moet mogelijk blijven. Tientallen ziekenhuizen geven kwetsbare

ouderen thuis nazorg. De beste nachttemperatuur voor u. Duizeligheid of neiging tot flauwvallen. Durf te experimenteren in de zorg.

 • Nr. 199: Verdien geld voor de PCOB afdeling. Griepepidemie. Samenhangende zorg voor

ouderen thuis. Wmo breed gedragen, maar niet vlekkeloos. Goed digitaal communiceren.

 • Nr. 200: Verslag Jaarvergadering. Senioren scoren goed op veiligheid, maar kan nog beter.
 • Nr. 201: Aandacht voor palliatieve zorg. Personeelstekort in de zorg groeit. Ouderen

  verdienen plek in de maatschappij. Senioren waken over hun buurt. Onderzoek

  nieuwe medicijn (Ingezonden door Piet Hein Vriend)

 • Nr. 202: Rabo clubkas campagne. Wat te doen bij hitte. Geef de wijkverpleegkundige ruim

  baan. Hokjes denken tref ook senioren. Muziek helpt mensen met dementie.

 • Nr. 203: Patiënt vindt zorg niet veiliger. Minister moet toegang tot werkende medicijnen

garanderen. Eenzaamheid, verbinding en ontmoeting. Woningoverval. Bescherm samen uw wijk.

 • Nr. 204: Van armoede stress naar materiële veiligheid. Senioren lopen risico geld te laten

  Liggen.

 • Nr. 205: Scheef wonen en huurtoeslag. Lancering apps tegen babbeltrucs. Stapeling van

  zorgkosten

 • Nr. 206: Let op bij oneerlijke telefonisch verkoop. Post opruimen. Gesprek met uw huisarts.

Website

Jan de Jager houdt onze website bij. Daarop staan ook alle activiteiten. Wilt u op de hoogte blijven van alle activiteiten dan raad ik u aan om deze website te bezoeken. Alle activiteiten staan hier vermeld en ook de nieuwsbrieven.

Ledenbijeenkomsten

We hebben 3 ledenbijeenkomsten gehad, de jaarvergadering en 2x een bedrijfsbezoek.

 • Op 26 januari bedrijfsbezoek bij Nanne Kooiman
 • Op 23 februari Jaarvergadering met na afloop Bingo
 • Op 13 april Testament van de pers door Klaas Salverda
 • Op 14 september rondleiding in het provinciehuis
 • Op 12 oktober Dorpsfilm 1967 door Klaas Burger
 • Op woensdagavond fietstocht voor dames op woensdagavond (half mei tot half sept.)

LSBO en Zonnebloem

De samenwerking met de KBO in Andijk en de Zonnebloem is gecontinueerd. Als besturen zijn we weer de nodige keren bij elkaar geweest

Hier komen de zaken aan de orde die van belang zijn voor alle senioren van Andijk.

Ook zijn er weer een aantal activiteiten georganiseerd, nl.:

 • Op 12 maart een 3 gangen diner in Martinuscollege.
 • Op 24 april een dagtocht naar Wieringen
 • Op 15 mei een dia presentatie over dijken en dergelijke door Cees de Boer
 • 0p 17 oktober soosmiddag in Sarto
 • Op 6 november schuldhulpsanering en omgaan met je inkomen
 • Op 23 november winterbijeenkomst in DHC met muziek van Hans Westerink

 

Dit is een greep uit de activiteiten van het afgelopen jaar. Wij hopen ook dit jaar met Gods hulp u weer met raad en daad bij te kunnen staan.                                                                     L. Niejenhuis (secr.)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1. FINANCIEEJ JAARVERSLAG 2018 van de P.C.O.B, Afdeling Andijk.

Voorzitter, beste mensen,

Ik mag jullie ook dit jaar weer verslag doen van:

 • Het ledenverloop 2018
 • De jaarrekening 2018 en de verschillen daarvan met de jaarrekening 2017 en met de begroting 2018,
 • De begin- en eindbalans 2018,
 • De begroting 2019.

En enkele opvallende ontwikkelingen in de afdeling

 • In 2018 hadden we dus een positief exploitatieresultaat van afgerond€ 328,
 • We staan er met een eindsaldo van ruim € 6.535 financieel nog weer wat beter voor dan in 2017. Een plus van ruim € 307 t.o.v. 2017
 • Zoals nu wel bekend is dreigt de afdeling onbestuurbaar te worden, omdat we na veel lobbywerk “geen” bij voorkeur jonge ouderen bestuursleden weten te werven. Ons voortbestaan is dus nu echt in gevaar. Geen voorzitter, geen PR/Werving en zeker 2 mogelijk 3 leden die bij de volgende jaarvergadering na 15 jaar stoppen.
 • In de afgelopen 10 jaar is aantal leden gedaald met 10,3% van 273 naar 245, een achteruitgang met 28 leden waarvan 9 in 2018. Begin 2019 hebben we ook al weer 3 leden door overlijden verloren.

Het verloop in het ledenaantal

 • We begonnen op 1-1-2018 met 254 leden ( 76 in leefverband, 102 individueel) en we eindigden op 31-12- 2018 met 245 leden (72 in leefverband, 101 individueel). Helaas een afname met 9 leden.
 • Tegenover de afname met 15 leden (10 leden overleden, 3 verhuist, 2 opgezegd) stond een toename met 3 echtparen.
 • Er is relatief weinig belangstelling van de leden voor ons activiteitenprogramma (uitgezonderd de excursies). De deelname bedraagt tussen de 10%-20% van onze leden.

Enkele ontwikkelingen in het ledenverloop         

 • De gemiddelde leeftijd van onze leden is iets gedaald tot net onder de 70 jaar (ons oudste lid is inmiddels wel 104 jaar).

De ledenwerving ligt stil omdat er voor onze om gezondheidsredenen uitgevallen Pr- en wervingsman geen vervanging is.

De leeftijdsopbouw per 31-12-2013          

 • De opbouw op 1-1-2018 loopt parallel met die op 31-12-2018. Dit ondanks de afname van het ledental met 9 leden.
 • Het ledenaantal van 85 jaar en ouder veranderde nauwelijks in de loop van 2018.
 • Bij het ledenverlies waren 7 van de 15 leden ouder dan 85 jaar.
 • Het ledenaantal jonger dan 65 jaar daalde in de loop van 2018 van 28 naar 20 terwijl die in 2017 steeg van 23 naar 28. De verjongingstrend van 2017 heeft zich dus niet voortgezet in 2018.
 • De leeftijdscategorie 65-80 jaar is vrijwel stabiel d.w.z. 153 plus/min 1 lid in de periode 2016 t/m 2018.

De uitwerking van de inkomsten/uitgaven groepen

Te beginnen met de afdelingscontributie

De contributie inkomsten daalden in 2018 met € 400 t.o.v. 2017 en waren vrijwel even groot als begroot.

Oorzaak: Een groot deel van de daling in ledenaantal vond plaats voor de contributie inning en de meerderheid van de aanmeldingen vond plaats na de peildatum 1-6-2018 en betaalden daardoor in 2018 nog geen contributie (jaarcontributie)

De giften, donaties, sponsering en subsidies

 • We ontvingen dit jaar € 177 van de RABO Clubkascampagne (tegenvallend! dus wordt lid van de Rabobank en stem dit jaar wel mee).
 • De rest v/d sponsering bestond uit een korting op ons Rabo bankieren. Deze korting was in de voorgaande jaren veel hoger.
 • De gemeentelijke subsidie steeg met € 50, - door toepassing van een inflatiecorrectie die ook is toegepast voor 2019 d.w.z. met een plus van € 21, - t.o.v. 2018.
 • Totaal daalden de inkomsten van deze posten met € 355, - mede omdat we dit jaar geen bedrag kregen van de Dorpshuisveiling, die om de 2 jaar een bedrag uitkeert.

De totale inkomsten en winst of verlies

 • De inkomsten waren € 755, - lager dan in 2017 en € 335, - lager dan begroot.
 • De oorzaken zijn zoals al genoemd minder contributie inkomsten en geen bijdrage van de Dorpshuisveiling in 2018.
 • 61% v/d alle inkomsten bestond uit contributies, 17% (-) uit giften, donaties en sponsering en 22 %(+) uit de subsidie van de gemeente.

De afdracht aan de landelijke vereniging

 • De contributieafdracht aan de vereniging was in 2018 lager dan in 2017 en iets lager dan begroot. Dit door het kleinere aantal leden waarvoor moest worden afgedragen i.v.m. met de half jaarlijkse afdracht.
 • De regionale koepelorganisatie van ouderenbonden (KSO-WF) vraagt nog steeds geen contributie door het toch nog steeds kunnen vinden van subsidiebronnen.

De kosten voor de ledenbijeenkomsten en –activiteiten

 • De kosten voor de ledenbijeenkomsten daalden in 2018 t.o.v. 2017 en t.o.v. de begroting 2018; beiden met ca. € 335, -.
 • De sprekerskosten en het consumptiegebruik daalden en tevens stegen de bijdragen van de leden voor activiteiten.
 • De vrijwilligersmiddag kostte in 2018 € 233, - dat is minder dan het er voor gereserveerde bedrag van € 500, -.

De bestuurskosten en kosten betreffende de nieuwsbrief en PR/werving

 • De bestuursuitgaven zijn in 2018 gestegen t.o.v. 2017 en de begroting. Dit ten gevolge van een stijging van de representatiekosten; denk aan het 100 jarige jubileum van de KBO, het afscheid van Dion Bouhuis en Martin de Vries (jarenlang kopieerder van onze nieuwsbrief).
 • De uitgave voor de nieuwsbrief waren lager dan in 2017 en dan begroot. Oorzaken: minder bijkomende kosten (o.a. verzendkosten magazine) en minder aanschaf papier.
 • Geen kosten voor PR en werving omdat die stil ligt zoals eerder gezegd.

De kosten voor de administratie, de algemeen uitgaven, en de afdracht aan de lokale samenwerking

 • De administratiekosten en algemene kosten zijn iets lager dan in 2017 en dan begroot.
 • De bijdragen aan de lokale samenwerking zijn dat ook.

De totale uitgaven, verlies of winst en de begroting 2019

 • De totale uitgaven (excl. de exploitatiewinst) waren in 2018 € 626, lager, zoals eerder door mij is aangegeven, en de exploitatiewinst € 129, - lager dan in 2017, maar € 328, hoger dan begroot.
 • De uitgaven bestonden voor 55%(+) uit afdrachten aan de vereniging ofwel 84% (0) v/d contributie, voor 11%(-) uit de kosten van de ledenbijeenkomsten en voor 34%(+) uit de overige kosten.
 • De totale verenigingsafdracht vermindert naar verwachting in 2019 door de vermindering van de afdracht per individu met € 2,50 en per leefverband ook met € 2,50 Dit in het kader van de afdracht harmonisatie KBO met PCOB (KBO-ers dragen nl. minder af dan PCOB-ers aan resp. provinciale KBO en PCOB vereniging).
 • Het voorstel is daarom om onze afdelingscontributie voor beide individueel en leefverband te verlagen met € 1,50 naar respectievelijk € 25,50 en € 45,50. Daarmee is de begroting 2019 sluitend te krijgen. (onzekerheid).
 • Verder is gezien de omstandigheden i.v.m. het onzekere voortbestaan van de afdeling de begroting conservatief opgesteld.
 • Zoals vorig jaar al is vermeld krijgen we geen geld meer van de giftenactie van de PCOB vereniging. Dit geld wordt tegenwoordig gestopt in de projectenpot.

De begin en eindbalans 2017         

Al met al staan we er rijkelijk voor.

 • Onze liquiditeitspositie is voortreffelijk. We zouden wat extra’s moeten doen b.v. voor onze eenzame leden en/of leden met heel laag inkomen.
 • De liquiditeit is toegenomen met ruim € 307, - in 2018 en het vermogen met € 328, -.
 • De reservering voor de vrijwilligersbijeenkomst eens in de twee jaar is weer op peil gebracht tot € 500, -.

Het verslag van de kascontrole commissie          

De kas is gecontroleerd en goedgekeurd. Met dank aan de leden van de kascommissie de heren Jaap Butterman en Jan Haak.

Wil een commissielid nog iets hieraan toevoegen?

Benoeming nieuw kascontrole commissielid       

De heer Jaap Butterman is aftredend. We danken hem voor zijn inzet. Wie wil zijn taak overnemen? (Dhr. Benedictus heeft zich vorig jaar in principe bereid verklaard; is die toezegging nog geldig?)

Dan nog wat slotvragen van het bestuur:

 • Kunt u het bestuur decharge verlenen t.a.v. het financiële beleid?
 • Kunt u akkoord gaan met de voorgestelde verlaging van de contributie in 2019?
 • Heeft u nog vragen?
 • Bij geen vragen (meer) dank voor uw aandacht.

                                                                                               J.A. de Jager (penningmeester / ledenadministrateur)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1. Rondvraag:

Hier wordt geen gebruik van gemaakt.

 1. Presentatie Bert Korvera

Na een korte pauze met koffie/thee en koek geeft de voorzitter her woord aan heer Bert Korvera die ons verbaast met zijn vele goocheltrucs waarbij hij ons wat meer inzicht geeft in de verschillende trucjes. Al met al zorgt hij voor een vrolijke middag.

Tussendoor is er nog een korte pauze met een hapje en een drankje.

 1. Sluiting:

De voorzitter bedankt Bert Korveda voor zijn inbreng en geweldige middag en waar in ook veel gelachen werd. Hierna overhandigt zij hem de gebruikelijke bos bloemen en enveloppe.

Ze bedankt verder iedereen voor zijn/haar  komst en nodigt ons nog uit voor een drankje.                                                                                                                                             (Bert Niejenhuis)

***************************************************************************************

 Vanaf eind april tot half september 2019 is er weer op woensdagavond de fietstocht voor dames. Vertrek vanaf het Dorpshuis centrum om 19.00 uur

v***************************************************************************************

KBO-PCOB volgt Kamerdebat over functioneren CBR op de voet

12-03-2019

Op dit moment zijn er erg lange wachttijden bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) voor het krijgen of verlengen van een rijbewijs. De problemen rond de verlenging van de rijbewijzen zijn voor veel senioren een bron van onrust. KBO-PCOB ontvangt hierover dagelijks meldingen. Het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen staat daarom vandaag centraal in een Tweede Kamerdebat.

Op dinsdag 12 maart 2019 vergadert de commissie voor Infrastructuur en Waterstaat van 18.00 uur tot 21.00 uur over de problemen bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) (link). Namens het kabinet zal minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat deelnemen.

Manon Vanderkaa: “Senioren komen echt in de problemen als zij niet op tijd een nieuw rijbewijs krijgen. Voor degenen die actief zijn als mantelzorger is het extra wrang als zij op hun mobiliteit in moeten leveren. Op dit moment raden wij mensen met medisch specialistische aandoeningen aan 5-6 maanden voor het verlopen van het rijbewijs te starten met de aanvraag van het nieuwe rijbewijs.”

In de Tweede Kamer vond op 21 februari een rondetafelgesprek plaats over het functioneren van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR). KBO-PCOB leverde Kamerleden hiervoor input aan en riep Kamerleden onder andere op ervoor te zorgen dat het CBR extra menskracht kan inhuren en als dat financieel nodig is, daar extra budget voor te geven. Daarnaast ging KBO-PCOB in gesprek met het CBR om namens senioren haar zorgen duidelijk te maken en te zoeken naar mogelijke oplossingen. In het komende nummer van KBO-PCOB Magazine wordt hieraan speciaal aandacht besteed.

Wij volgen het debat op de voet.

***************************************************************************************

Omhoog...

© 2005-2018: PCOB - Afdeling Andijk & Vincent de Jager